Mobilita a doprava

Transeurópske siete (TEN)

Cieľom EÚ je uľahčiť pohyb tovarov a osôb medzi krajinami EÚ prepojením cestných sietí jednotlivých štátov. V konečnom dôsledku bude zodpovedná za bezpečnostné audity novej siete.

Pri budovaní väčšiny vnútroštátnych cestných sietí v EÚ sa zohľadňoval záujem konkrétneho štátu. Cieľom transeurópskej dopravnej siete je vybudovať takú dopravnú sieť, ktorá uľahčí prepravu tovaru a osôb medzi členskými štátmi EÚ.

Súčasťou tejto siete by sa do roku 2020 malo stať 90 000 km diaľnic a ciest vysokej kvality.

EÚ sa bude môcť zapájať do riadenia bezpečnosti ciest, ktoré sú súčasťou siete TEN, prostredníctvom bezpečnostných auditov požadovaných v štádiu plánovania a pravidelných kontrol bezpečnosti cestnej siete.

Únia takisto poskytla finančné prostriedky na projekty zamerané na kontroly a audit, napríklad na projekt RIPCORD-ISEREST, ktorý skúmal rôzne spôsoby, akými môžu stavební inžinieri uskutočňovať kontroly bezpečnosti ciest. Projekt viedol k zostaveniu odporúčaní týkajúcich sa osvedčených postupov v oblasti kontroly bezpečnosti ciest.

V rámci ďalšieho projektu EURO-AUDITS sa zostavili osnovy odbornej prípravy audítorov bezpečnosti ciest EÚ. Požiadavka na tento druh odbornej prípravy vznikla v súvislosti s novou legislatívou EÚ, ktorá vyžaduje audity všetkých cestných sietí vo všetkých členských štátoch EÚ vrátane tých, ktoré majú len okrajové skúsenosti s týmto druhom auditu.