Liikenne ja liikkuminen

Euroopan laajuiset verkot (TEN-verkot)

EU pyrkii helpottamaan tavaroiden ja ihmisten liikkuvuutta EU:n jäsenvaltioiden välillä yhdistämällä kansalliset maantieverkostot. Tarkoituksena on, että EU ottaa vastuun uuden liikenneverkon turvallisuustarkastuksista.

Useimmat EU:n tieverkot on rakennettu kansallista näkökulmaa silmällä pitäen. Euroopan laajuisesta liikenneverkosta aiotaan rakentaa liikenneverkko, joka helpottaa tavaroiden ja ihmisten liikkumista EU-maiden välillä.

Tavoitteena on, että verkkoon kuuluu 90 000 kilometriä moottoriteitä ja korkeatasoisia teitä vuoteen 2020 mennessä.

EU osallistuu TEN-verkkoon kuuluvien teiden turvallisuudesta huolehtimiseen suunnitteluvaiheessa tehtävien turvallisuustarkastusten sekä verkon säännöllisten turvallisuusarviointien kautta.

EU on myös rahoittanut tarkastus- ja arviointihankkeita. Eräs esimerkki näistä on RIPCORD-ISEREST-hanke, jossa tutkittiin erilaisia tapoja, joilla insinöörit voivat tehdä maanteiden turvallisuusarviointeja. Tuloksena oli maanteiden turvallisuusarviointien parhaita toimintatapoja koskevia suosituksia.

EU on myös laatinut koulutussuunnitelman EU:n maanteiden turvallisuusarviointeja tekeville tahoilleEURO-AUDITS-hankkeen puitteissa. Turvallisuusarviointeja tekevien tahojen kouluttaminen tuli tarpeelliseksi uusien EU-lakien myötä, sillä niissä edellytetään kaikkien tieverkkojen arviointia kaikissa EU-maissa, myös sellaisissa, joissa arviointeja ei aiemmin ole juuri tehty.