Liikuvus ja transport

Üleeuroopalised võrgud (TEN)

EL on seadnud eesmärgiks hõlbustada kaupade ja inimeste liikumist ELi riikide vahel riiklike teedevõrkude ühendamise abil. Edaspidi hakkab liit vastutama ka uue teedevõrgu ohutusülevaatuste eest.

Enamik ELi teedevõrke arendati välja riiklikust vaatenurgast lähtudes. Üleeuroopalise transpordivõrgu eesmärk on rajada transpordivõrk, mis hõlbustab kaupade ja inimeste liikumist ELi liikmesriikide vahel.

2020. aastaks loodetakse asjaomase võrguga hõlmata 90 000 km kiirteid ja kõrgetasemelisi teid.

EL hakkab osalema üleeuroopalisse võrku kuuluvate maanteede ohutuskorralduses kavandamisetapis tehtavate ohutusauditite ja hiljem võrgu ohutuse korrapärase inspekteerimise näol.

Samuti on EL rahastanud inspekteerimise ja auditi alaseid projekte, nagu RIPCORD-ISEREST, mille raames uuriti erinevaid võimalusi, kuidas insenerid saavad teostada liiklusohutuse inspekteerimist. Selle tulemuseks olid soovitused liiklusohutuse inspekteerimist käsitlevate parimate tavade kohta.

Samuti on EL koostanud õppekava ELi liiklusohutuse audiitorite koolitamiseks projekti EURO-AUDITS raames. Kõnealune koolitus muutus vajalikuks uute ELi õigusaktide tõttu, millega nõutakse kõigi ELi liikmesriikide (sealhulgas ka nende, kellel on asjaomases valdkonnas vähesed kogemused) teedevõrkude auditeid.