Κινητικότητα και Μεταφορές

Διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ)

Η ΕΕ στοχεύει στη διευκόλυνση των εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών μεταξύ των χωρών της ΕΕ, μέσω της διασύνδεσης των δικτύων των εθνικών οδών. Η ΕΕ θα φέρει τελικά την ευθύνη των ελέγχων ασφαλείας του νέου δικτύου.

Τα περισσότερα οδικά δίκτυα στην ΕΕ έχουν αναπτυχθεί με γνώμονα τις εθνικές ανάγκες. Το Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τις εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Το δίκτυο προβλέπεται να περιλαμβάνει 90.000 χιλιόμετρα δρόμων ταχείας κυκλοφορίας και δρόμων υψηλής ποιότητας μέχρι το 2020.

Η ΕΕ θα συμμετέχει τελικά στη διαχείριση της ασφάλειας των οδών που εντάσσονται στα ΔΕΔ ελέγχοντας την ασφάλεια του δικτύου στο στάδιο του σχεδιασμού αλλά και μέσω τακτικών ελέγχων του δικτύου.

Έχει επίσης χρηματοδοτήσει προγράμματα επιθεώρησης και ελέγχου, όπως το RIPCORD-ISEREST, μέσω του οποίου αναζητήθηκαν τρόποι επιθεώρησης της ασφάλειας των δικτύων από τους μηχανικούς. Το πρόγραμμα κατέληξε στη διατύπωση συστάσεων για τις βέλτιστες πρακτικές επιθεώρησης της οδικής ασφάλειας.

Οδήγησε επίσης σε ένα αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης ελεγκτών ΕΕ της οδικής ασφάλειας, μέσω του σχεδίου EURO-AUDITS. Η κατάρτιση αυτή είναι αναγκαία λόγω της νέας νομοθεσίας της ΕΕ που θεσπίζει ελέγχους των οδικών δικτύων σε όλα τα κράτη μέλη, ακόμη και σε αυτά που έχουν μικρή εμπειρία και παράδοση σε τέτοιους ελέγχους.