Mobilita a doprava

Cestná infraštruktúra – vnútroštátne usmernenia

Každý členský štát EÚ vypracoval usmernenia na splnenie niektorých kľúčových právnych požiadaviek s cieľom pomôcť príslušným orgánom, správcom ciest a odborníkom na bezpečnosť cestnej premávky pri zvyšovaní bezpečnosti riadenia a infraštruktúry európskych ciest. Týkajú sa:

  • Posúdenia vplyvu bezpečnosti ciest
  • Auditov bezpečnosti ciest
  • Klasifikácie bezpečnosti
  • Riadenia prevádzky cestnej siete
  • Kontroly bezpečnosti ciest.

Hlavné pravidlá uvedené vyššie sú ustanovené v smernici EÚ 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry.

Ponúkame vám takisto odkazy na vnútroštátne usmernenia:

 

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti: Toto sú najnovšie usmernenia, ktoré členské štáty poslali Európskej komisii. Komisia neručí za to, že sú aktuálne.