Κινητικότητα και Μεταφορές

Οδικές υποδομές – Εθνικές οδηγίες

Για να διευκολύνουν τις αρχές, τους διαχειριστές των οδικών υποδομών και τους επαγγελματίες της οδικής ασφάλειας στο έργο τους - δηλαδή τη μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερη διαχείριση των οδικών υποδομών στην Ευρώπη - τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές για την εκπλήρωση ορισμένων βασικών νομικών απαιτήσεων σε σχέση με τα εξής:

  • εκτίμηση των επιπτώσεων της οδικής ασφάλειας
  • εσωτερικοί έλεγχοι της οδικής ασφάλειας
  • κατάταξη της ασφάλειας
  • διαχείριση του εν λειτουργία οδικού δικτύου και
  • επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας.

Οι βασικοί κανόνες για τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στην οδηγία 2008/96/EΚ σχετικά με τη διαχείριση των υποδομών για την οδική ασφάλεια.

Οι εθνικές κατευθυντήριες γραμμές είναι διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους:

 

Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Αυτές είναι οι πιο πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές που έχουν αποσταλεί από τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι είναι και οι πιο επικαιροποιημένες.