Transport och rörlighet

Plankorsningar

Olyckor i plankorsningar förtjänar särskild uppmärksamhet. Även om de står för en mindre del av olyckorna i vägtrafiken (2 % av dödsolyckorna) står de för cirka 30 % av dödsolyckorna i järnvägstrafiken. I de flesta fall är den främsta orsaken olämpligt beteende av vägtrafikanterna (dålig riskbedömning, bristande uppmärksamhet och missuppfattade vägmärken).

Tunnel Safety Att eliminera olyckor vid plankorsningar är ett delat ansvar av både väg- och järnvägsföretagen.

I det hänseendet har EU en roll att spela. I European Level Crossing Forum (ELCF) samlas alla slag av kompetenser. Olika europeiska sammanslutningar av järnvägsintressenter undertecknade i mars 2009 ett åtagande vad gäller den europeiska trafiksäkerhetsstadgan.

I juni 2009 lanserades en europeisk dag för säkra plankorsningar (Elcad) och i juni 2010 en internationell dag (Ilcad).