Mobilność i transport

Przejazdy kolejowe

Wypadki na przejazdach kolejowych zasługują na szczególną uwagę. Mimo iż odpowiadają za stosunkowo niewielką liczbę wypadków drogowych (do 2% śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w ogóle) to z perspektywy kolei stanowią około 30%. W większości z nich główną przyczyną jest nieodpowiednie zachowanie użytkowników dróg (zła ocena ryzyka, nieuwaga, niezrozumienie znaków drogowych).

Tunnel Safety Zapobieganie wypadkom na przejazdach kolejowych jest wspólnym obowiązkiem zarządców dróg i kolei.

Swoją rolę do odegrania ma w tym zakresie szczebel europejski. Europejskie Forum Przejazdów Kolejowych (ELCF) skupia różnych ekspertów. W marcu 2009 r. kilka europejskich towarzystw stworzonych przez interesariuszy z sektora kolejowego podjęło zobowiązanie w ramach Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W czerwcu 2009 r. ustanowiono ogólnoeuropejski Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowych (ELCAD), a w czerwcu 2010 r. – Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowych (ILCAD).