Κινητικότητα και Μεταφορές

Άδεια οδήγησης

Άδεια οδήγησης ΕΕ

Σ’ αυτόν τον ιστότοπο θα βρείτε πληροφορίες για τις άδειες οδήγησης στην ΕΕ και τις σχετικές προϋποθέσεις

 

Υποδείγματα άδειας οδήγησης

Όλες οι έγκυρες άδειες οδήγησης που χρησιμοποιούνται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) αναγνωρίζονται από όλες τις χώρες που τον αποτελούν. Στα παρεχόμενα υποδείγματα περιλαμβάνονται και τα υποδείγματα αδειών που εκδίδονταν πριν από τη θέση σε ισχύ της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις άδειες οδήγησης. Στις 19 Ιανουαρίου 2013 καθιερώθηκε το ενιαίο ευρωπαϊκό υπόδειγμα άδειας οδήγησης. Σήμερα χρησιμοποιούνται στον ΕΟΧ περισσότερα από 170 διαφορετικά υποδείγματα άδειας οδήγησης. 

Κύριος στόχος αυτού του ιστότοπου είναι να συγκεντρώσει τα διάφορα έγκυρα υποδείγματα άδειας οδήγησης και να βοηθήσει τους αρμόδιους για την ανταλλαγή αδειών και την επιβολή των σχετικών κανόνων. Έτσι θα διευκολυνθεί η αμοιβαία αναγνώριση όλων των αδειών που εκδίδονται από τα κράτη μέλη του ΕΟΧ και, κατά συνέπεια, η ελεύθερη κυκλοφορία των κατόχων άδειας οδήγησης.

 

Επεξηγηματικά έγγραφα

Χρήσιμα έγγραφα σχετικά με τις άδειες οδήγησης.

 

Σημεία επικοινωνίας

Κάθε χώρα είναι αρμόδια για την έκδοση των αδειών οδήγησης των κατοίκων της. Για απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τις άδειες οδήγησης, επικοινωνήστε πρώτα με τις τοπικές αρχές. Αν αυτές δεν είναι σε θέση να σας βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις εθνικές αρχές που απαριθμούνται στον ιστότοπο Η Ευρώπη σου .