Transport och rörlighet

Farligt gods

Internationella transporter av farligt gods p� land regleras av �verenskommelser som de relevanta internationella organen har utarbetat. Reglerna uppdateras fortl�pande f�r att ta h�nsyn till den tekniska utvecklingen och f�rb�ttra s�kerheten.

EU omvandlar reglerna till direktiv som gäller all transport i EU, både inom ett enskilt land och över landsgränserna.

För transport på väg, järnväg, floder, sjöar och kanaler gäller ett enda EU-direktiv – direktiv 2008/68 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar.

Lagstiftning och riktlinjer
Transportabla tryckbärande anordningar