Mobilita a doprava

Nebezpečný tovar

V oblasti medzinárodnej vnútrozemskej prepravy nebezpečného tovaru sa uplatňujú dohody, ktoré vypracovali príslušné medzinárodné orgány. Tieto dohody sa pravidelne aktualizujú, aby zodpovedali technickému pokroku a zlepšovali bezpečnosť.

EÚ tieto pravidlá zahrnula do smernice, ktorá sa uplatnuje na všetky druhy dopravy v EÚ (vnútroštátnu aj cezhranicnú).

Otázky cestnej, železnicnej a vnútrozemskej vodnej dopravy upravuje smernica EÚ 2008/68 o vnútrozemskej preprave nebezpecného tovaru.

Súvisiace dokumenty
Prepravovatelné tlakové zariadenia