Mobilność i transport

Towary niebezpieczne

Międzynarodowe przewozy towarów niebezpiecznych drogą lądową regulowane są umowami sporządzonymi przez odpowiednie organy międzynarodowe. Umowy te są regularnie aktualizowane celem uwzględnienia postępu technicznego i zapewnienia bezpieczeństwa.

UE przekształca te przepisy w dyrektywę, która ma zastosowanie do transportu w całej UE, zarówno na terytorium jednego państwa, jak i w przewozach międzynarodowych.

Przewozy drogowe, kolejowe i śródlądowymi drogami wodnymi reguluje jedna unijna dyrektywa – dyrektywa UE nr 2008/68 w sprawie transportu śródlądowego towarów niebezpiecznych.

Dokumenty na ten temat
Ciśnieniowe urządzenia transportowe