Mobilumas ir transportas

Pavojingi kroviniai

Tarptautinis pavojingų krovinių vežimas sausuma reglamentuojamas susitarimais, kuriuos parengė kompetentingos tarptautinės įstaigos. Jie nuolat atnaujinami siekiant neatsilikti nuo technikos pažangos ir gerinti saugą.

ES šias taisykles perkėlė į direktyvą, kuri taikoma visam vežimui ES – ir atskirose šalyse, ir iš vienos šalies į kitą.

Vežimui keliais, geležinkeliais ir vidaus vandenų keliais taikoma viena ES direktyva – ES direktyva 2008/68 dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais.

Naudingi dokumentai
Gabenamieji slėginiai įrenginiai