Liikuvus ja transport

Ohtlikud kaubad

Ohtlike kaupade rahvusvahelist maismaatransporti reguleeritakse asjakohaste rahvusvaheliste asutuste koostatud lepingutega. Neid ajakohastatakse regulaarselt, et pidada sammu tehnilise arenguga ning parandada ohutust.

EL muudab need eeskirjad direktiiviks, mida kohaldatakse kogu transpordile ELis, nii riigisisesele kui ka riigipiire ületavale transpordile.

Nii maantee-, raudtee- kui ka siseveetransport on hõlmatud ühe ELi direktiiviga – ELi direktiiv 2008/68 ohtlike kaupade siseveo kohta.

Asjakohased dokumendid
Transporditavad surveseadmed