Κινητικότητα και Μεταφορές

Επικίνδυνα εμπορεύματα

Οι διεθνείς χερσαίες μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων διέπονται από συμφωνίες που έχουν συνάψει οι αρμόδιοι διεθνείς φορείς. Οι κανόνες των εν λόγω συμφωνιών προσαρμόζονται τακτικά στην τεχνική πρόοδο με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας.

Η ΕΕ συγκέντρωσε αυτούς τους κανόνες σε ενιαία οδηγία η οποία ισχύει για όλες τις μεταφορές στην ΕΕ, τόσο εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών.

Οι οδικές, σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές καλύπτονται από ενιαία οδηγία της EE, την οδηγία 2008/68/ΕΚ σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Σχετικά κείμενα
Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση