Mobilita a doprava

Nebezpečný náklad

Mezinárodní přeprava nebezpečného nákladu po zemi se řídí smlouvami příslušných mezinárodních orgánů. Tyto smlouvy se pravidelně aktualizují, aby lépe odpovídaly technickému pokroku, a zlepšovala se tak bezpečnost silničního provozu.

Evropská unie tato pravidla zahrnula do své smernice, jež se týká veškeré dopravy v EU, jak vnitrostátní, tak mezinárodní.

Dopravu po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách nyní upravuje jediná smernice EU – smernice EU 2008/68 o pozemní preprave nebezpecných vecí.

Související dokumenty
Přepravitelná tlaková zařízení