Мобилност и транспорт

Опасни товари

Международният сухоземен превоз на опасни товари се регулира от споразумения, изготвени от съответните международни органи. Споразуменията биват редовно актуализирани за отчитане на техническия прогрес и подобряване на сигурността.

ЕС обедини правилата в директива, отнасяща се до всички видове транспорт в Съюза, както в рамките на отделните държави, така и през граница.

Железопътният, автомобилният и вътрешният воден транспорт са обхванати от една единствена директива – Директива 2008/68 на ЕС - вътрешен превоз на опасни товари

Документи по темата
Транспортируемо оборудване под налягане