Liikuvus ja transport

Lubatud sõidukiiruse ületamine

Üks liiklusohutusega seotud suurimaid probleeme on lubatud sõidukiiruse ületamine, mis suurendab õnnetusohtu märkimisväärselt. See on peamiseks teguriks ligikaudu 30% surmaga lõppenud liiklusõnnetuste puhul.

Sõiduki spidomeeter näitamas kiirust 200 km/h Ligikaudu 40–50% sõidukijuhtidest ületab soovitatavat sõidukiirust ja 10–20% neist ületab seda üle 10 km/h. Lubatud sõidukiiruse ületamine ei suurenda mitte üksnes kokkupõrke toimumise, vaid ka õnnetuse tõttu tekkivate tõsiste vigastuste või isegi hukkumise tõenäosust.

Sõidukiiruse piiramine

Lubatud sõidukiiruse ületamise probleemile ei ole ühest lahendust. Oleks vaja parema teede kavandamise, kiiruspiirangute ja sõidukijuhtide koolitamise koosmõju. Kiiruspiirangute alad tuleb selgelt märgistada ning need peavad olema kooskõlas teede funktsiooni, ülesehituse ja neid kasutavate sõidukite liikidega. Nn lamavad politseinikud ja teekitsendused võivad samuti kiiruse piiramisele kaasa aidata.

Kiiruspiirikute ja arukate kiiruse kohandamise süsteemide (ISA) kasutamist tarbesõidukites käsitlev hindamine

Telliti uuring , et hinnata sõltumatult ning erapooletult liiklusohutus- ja keskkonnaalast (kütusetarbimine ja CO2-heited) ning majanduslikku mõju, mis tuleneb direktiivi 92/6/EMÜ („Kiiruspiirikute direktiiv”, mida on muudetud direktiiviga 2002/85/EÜ) kohaldamisest raskete tarbesõidukite (nt bussid ja veokid) suhtes. Uuringus anti hinnang ka sellele, kas direktiivi tuleks muuta nii, et see hõlmaks kiiruspiirikute ja arukate kiiruse kohandamise süsteemide (ISA) kasutamist ka kergetes tarbesõidukites (nt väikebussid ja väiksemad kaubikud).

Jõustamine

Maanteedel aset leidvad politseikontrollid ja kiiruskaamerate olemasolu võivad samuti lubatud sõidukiiruse ületamist ära hoida. Tulevikus võib osutuda võimalikuks jõustada kiiruspiiranguid igal pool ja igal ajal, kasutades sellist uut tehnoloogiat, nagu sõidukite elektrooniline tuvastus, intelligentsed kiirusabisüsteemid ja nn mustad kastid.

Projektid

Projekti VERA3 raames katsetati süsteemi, mis võimaldaks ELi liikmesriikidel vahetada liikluseeskirjade rikkumisi käsitlevat teavet. See muudaks ühe riigi jaoks lihtsamaks teiste riikide kodanike karistamise lubatud sõidukiiruse ületamise ja muude liiklusohutusega seotud rikkumiste eest.