Κινητικότητα και Μεταφορές

Υπερβολική ταχύτητα

Η υπερβολική ταχύτητα - ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα στον τομέα της οδικής ασφάλειας - αυξάνει σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο ατυχήματος. Η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στο 30% περίπου των τροχαίων ατυχημάτων.

Ταχύμετρο αυτοκινήτου με ένδειξη 200 χλμ. την ώρα Το 40-50% περίπου των οδηγών οδηγούν με ταχύτητα άνω του επιτρεπομένου ορίου, ενώ το 10-20% υπερβαίνουν το όριο αυτό κατά περισσότερα από 10 χλμ. Η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας αυξάνει όχι μόνο τον κίνδυνο σύγκρουσης, αλλά και την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού ή και θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος.

 

Αντιμετώπιση της υπερβολικής ταχύτητας

Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση στο πρόβλημα της υπερβολικής ταχύτητας. Χρειάζεται συνδυασμός τριών παραγόντων: 1) καλύτερος σχεδιασμός του οδικού δικτύου, 2) επιβολή ορίων ταχύτητας και 3) εκπαίδευση των οδηγών. Τα όρια ταχύτητας στις πινακίδες πρέπει να είναι ευδιάκριτα και ανάλογα με την κατηγορία, τον σχεδιασμό του δρόμου, καθώς και τον τύπο οχημάτων για τα οποία αυτός έχει σχεδιαστεί. Στη μείωση της ταχύτητας μπορούν επίσης να συμβάλουν τα "σαμαράκια" και οι στενώσεις του οδοστρώματος.

Αξιολόγηση της εφαρμογής διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας και έξυπνων συστημάτων προσαρμογής της ταχύτητας (ISA) σε επαγγελματικά οχήματα

H μελέτη αυτή συντάχθηκε με σκοπό την ανεξάρτητη και αμερόληπτη αξιολόγηση του αντικτύπου που έχει στην οδική ασφάλεια, στο περιβάλλον (κατανάλωση καυσίμων και εκπομπές CO2) και στην οικονομία η εφαρμογή της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ («οδηγία για τον περιορισμό της ταχύτητας», όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/85/ΕΚ) στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, όπως λεωφορεία και φορτηγά. Η μελέτη αξιολόγησε επίσης κατά πόσο είναι σκόπιμη μια τροποποίηση της οδηγίας, ώστε να συμπεριλάβει την εφαρμογή διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας και έξυπνων συστημάτων προσαρμογής της ταχύτητας (ISA) στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, όπως μικρά λεωφορεία και μικρά φορτηγά.

Επιβολή του νόμου

Οι έλεγχοι από την αστυνομία και οι κάμερες ελέγχου ταχύτητας λειτουργούν αποτρεπτικά. Στο μέλλον, μπορεί να καθιερωθεί η επιβολή ορίων ταχύτητας παντού και συνεχώς χάρη στη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η ηλεκτρονική αναγνώριση του οχήματος, τα έξυπνα συστήματα ελέγχου ταχύτητας και τα μαύρα κουτιά.

Σχέδια

Στο πλαίσιο του σχεδίου VERA3 υποβλήθηκε σε δοκιμή ένα σύστημα που θα επιτρέπει στις χώρες της ΕΕ να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί ευκολότερα η κάθε χώρα να επιβάλλει ποινές σε υπηκόους άλλων χωρών για υπέρβαση ταχύτητας ή άλλες παραβάσεις των κανόνων οδικής ασφάλειας.