Mobilita a doprava

Profesionálni vodiči

Únava a nedovolená rýchlosť sú časté príčiny nehôd vodičov kamiónov, autobusov a služobných vozidiel. V priemyselne vyspelých krajinách sú dopravné nehody najčastejšou príčinou úmrtí v zamestnaní.

Čas trvania jazdy

Kamión pri jazde na cesteÚnava je významný faktor v takmer 20 % nehôd s účasťou ťažkých úžitkových vozidiel.

Právne predpisy EÚ obmedzujú čas, ktorý môžu profesionálni vodiči stráviť za volantom v prípade, že na svojej trase prechádzajú viac než jedným členským štátom EÚ.

Čas jazdy by nemal prekročiť 9 hodín za deň alebo 56 hodín za týždeň. Po 4 a pol hodine jazdy si vodiči musia spraviť prestávku v trvaní minimálne 45 minút.

Odborná príprava vodičov z povolania

V smernici 2003/59/ES sa stanovujú požiadavky na základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik vodičov z povolania, ktorí sú držiteľmi vodičských preukazov C alebo D.

Podľa nich musia vodiči preukázať svoju základnú kvalifikáciu prostredníctvom

  • odbornej prípravy a teoretickej skúšky,
  • alebo teoretickej a praktickej skúšky bez predchádzajúcej povinnej odbornej prípravy.

Vodiči musia absolvovať 35 hodín výcviku každých 5 rokov s cieľom udržiavať a aktualizovať svoje zručnosti.

Preprava nebezpečného tovaru

Pokiaľ ide o prepravu nebezpečného tovaru cestnou dopravou, právne predpisy EÚ stanovujú pravidlá, ktoré sa týkajú hlavne:

  • klasifikácie nebezpečných látok a predmetov,
  • odbornej prípravy osôb, ktoré sa zúčastňujú na preprave,
  • balenia,
  • označovania,
  • vozidiel prepravujúcich nebezpečný tovar.

Pravidlá používané v EÚ sú harmonizované s medzinárodne uplatňovanými pravidlami (Európskou dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí pod záštitou Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov).

Nápomocná navigácia

EÚ takisto v rámci projektu Heavyroute finančne podporila systém na určovanie trasy a podporu vodičov ťažkých nákladných vozidiel.

Tento systém pomôže vodičom vyhľadať najefektívnejšiu trasu s ohľadom na celkový čas, primeranosť vozoviek, mostov a tunelov (nie všetky mosty majú dostatočnú nosnosť), spotrebu pohonných látok a nákladov na životné prostredie.

Preťaženie

Nerešpektovanie limitov nosnosti nákladných vozidiel je nielen nebezpečné, ale takisto vedie k vyšším nákladom na údržbu ciest a súvisiace obmedzenia plynulosti dopravy.

Projekt REMOVE s finančnou podporou EÚ skúmal spôsoby, ako presadzovať pravidlá proti preťažovaniu vozidiel využitím technológie WIM (weigh-in-motion – prepravovaná váha).