Liikenne ja liikkuminen

Ammattikuljettajat

Kuorma-autojen, linja-autojen ja työsuhdeautojen kuljettajille tapahtuu usein väsymyksestä tai ylinopeudesta johtuvia onnettomuuksia. Liikenneonnettomuudet ovat teollisuusmaiden yleisin työhön liittyvä kuolinsyy.

Ajoaika

Kuorma-auto maantielläVäsymys on merkittävä osatekijä noin 20 prosentissa onnettomuuksista, joissa on mukana raskaita hyötyajoneuvoja.

EU-lainsäädännöllä rajoitetaan ammattikuljettajien tien päällä viettämää aikaa silloin, kun matka tapahtuu useammassa kuin yhdessä EU-maassa.

Ajoaika ei saisi ylittää yhdeksää tuntia päivässä eikä 56 tuntia viikossa. Neljän ja puolen tunnin ajon jälkeen kuljettajan on pidettävä ainakin 45 minuutin tauko.

Ammattikuljettajien koulutus

Direktiivissä 2003/59/EY säädetään C- tai D-ajokortillisten ammattikuljettajien peruskoulutuksesta ja jatkokoulutuksesta.

Sen mukaan kuljettajan on osoitettava perustason ammattipätevyytensä

  • joko koulutuksen ja teoriakokeen kautta
  • tai teoriakokeen ja käytännön ajokokeen kautta, mikä ei edellytä pakollista etukäteiskoulutusta.

Kuljettajien on osallistuttava 35 tunnin jatkokoulutukseen aina viiden vuoden välein, jotta he voivat pitää yllä ja ajantasaistaa taitojaan.

Vaarallisten aineiden kuljetus

Vaarallisten aineiden maantiekuljetuksia koskevassa EU-lainsäädännössä on säädöksiä, jotka koskevat esimerkiksi

  • vaarallisia aineita ja esineitä
  • kuljetukseen osallistuvien henkilöiden koulutusta
  • lastaamista
  • merkintöjä
  • kuljetusajoneuvoja.

EU:ssa sovellettavat säännöt on yhdenmukaistettu kansainvälisten sääntöjen kanssa (Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission alaisuudessa neuvoteltu eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista).

Navigointiapu

Heavyroute-hankkeen puitteissa EU on rahoittanut myös raskaille ajoneuvoille tarkoitettua reittiopastus- ja kuljettajatukijärjestelmää.

Järjestelmä auttaa kuljettajia etsimään ajoajan, tien soveltuvuuden, silta- ja tunneliverkostojen (kaikki sillat eivät kestä raskaita ajoneuvoja), polttoaineen kulutuksen ja ympäristökustannusten kannalta tehokkaimman reitin.

Ylikuormaaminen

Raskaiden rekka-autojen ylikuormaaminen on vaarallista, mutta se myös nostaa teiden kunnossapitokuluja ja häiritsee sitä kautta muuta liikennettä.

EU-rahoitteisessa REMOVE-hankkeessa on tutkittu, miten ylikuormaamista koskevia sääntöjä voitaisiin valvoa tehokkaammin tekniikalla, jolla voidaan punnita liikkeessä olevia ajoneuvoja.