Liikuvus ja transport

Elukutselised sõidukijuhid

Väsimus ning lubatud sõidukiiruse ületamine on veokite, busside ja ametiautode juhtide seas peamisteks õnnetuste põhjusteks. Tööstusriikides on liiklusõnnetused peamiseks tööga seotud surmajuhtumite põhjuseks.

Sõiduaeg

Veok maanteel sõitmasVäsimus on oluliseks teguriks umbes 20% raskete kommertsveokitega toimuvate õnnetuste puhul.

ELi seadustega piiratakse rooli taga oldavat aega elukutseliste sõidukijuhtide jaoks siis, kui kogu teekond või osa sellest asub rohkem kui ühes ELi liikmesriigis.

Sõiduaeg ei tohi ületada 9 tundi ööpäevas või 56 tundi nädalas. Pärast 4,5-tunnist sõitu peavad sõidukijuhid tegema vähemalt 45-minutilise pausi.

Elukutseliste sõidukijuhtide väljaõpe

Direktiiviga 2003/59/EÜ nähakse ette C või D kategooria juhiluba omavate elukutseliste sõidukijuhtide alus- ja jätkuõppega seotud nõuded.

Sellega nõutakse, et juhid tõendaksid oma alusõpet, kas:

  • kursusel osalemise ja teoreetilise eksami sooritamisega
  • või teoreetilise ja praktilise eksami sooritamisega, ilma eelnevalt kohustuslikul kursusel osalemiseta.

Sõidukijuhid peavad iga 5 aasta järel osalema jätkuõppe kursustel, mille kestus peab olema 35 tundi, et oma oskusi säilitada ja täiendada.

Ohtlike kaupade vedu

Ohtlike kaupade autoveo osas on ELi õigusaktides sätestatud eeskirjad peamiselt seoses järgmisega:

  • ohtlike ainete ja esemete klassifitseerimine;
  • vedudega seotud isikute koolitamine;
  • pakendamine;
  • märgistamine;
  • selliseid kaupu vedavad sõidukid.

ELis kohaldatavad eeskirjad on ühtlustatud rahvusvaheliselt kohaldatavatega (ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni egiidi all).

Navigeerimisabi

EL on rahastanud raskeveokitele mõeldud marsruudi navigatsiooni ja juhiabisüsteeme projekti Heavyroute raames.

Kõnealune süsteem aitab sõidukijuhtidel leida kõige tõhusama marsruudi, võttes aluseks järgmised näitajad: aeg, tee sobivus, silla- ja tunnelivõrgustikud (mitte kõik sillad ei ole raskeveokite jaoks piisavalt tugevad), kütuse- ning keskkonnakulu.

Ülekoormus

Raskeveokite ülekoormamine ei ole mitte üksnes ohtlik, vaid see toob endaga kaasa ka suuremad teeparanduskulud ning muu liikluse häirimise.

ELi poolt rahastatava projekti REMOVE raames on uuritud võimalusi ülekoormamist käsitlevate eeskirjade jõustamiseks, kasutades tehnoloogiat, mis võimaldab kaaluda liikuvat sõidukit.