Κινητικότητα και Μεταφορές

Επαγγελματίες οδηγοί

Η κόπωση και η υπερβολική ταχύτητα αποτελούν τις συνηθέστερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων από οδηγούς φορτηγών, πούλμαν και εταιρικών αυτοκινήτων. Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτων από εργατικά ατυχήματα στις βιομηχανικές χώρες.

Διάρκεια του χρόνου οδήγησης

Φορτηγό καθ' οδόνΗ κόπωση αποτελεί σημαντικό παράγοντα στο 20% περίπου των συγκρούσεων στις οποίες εμπλέκονται βαρέα επαγγελματικά οχήματα.

Η νομοθεσία της Ένωσης θέτει ανώτατα όρια στον χρόνο οδήγησης για τους επαγγελματίες οδηγούς, όταν ένα μέρος ή όλο το ταξίδι τους γίνεται σε περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ.

Ο χρόνος οδήγησης πρέπει να μην υπερβαίνει τις 9 ώρες την ημέρα ή τις 56 ώρες την εβδομάδα. Μετά από οδήγηση 4,5 ωρών οι οδηγοί πρέπει να κάνουν διάλειμμα τουλάχιστον 45 λεπτών.

Κατάρτιση επαγγελματιών οδηγών

Η οδηγία 2003/59/ΕΚ ορίζει τις απαιτήσεις για την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των επαγγελματιών οδηγών με άδεια οδήγησης της κατηγορίας C ή D.

Προβλέπει ότι οι οδηγοί πρέπει να αποδεικνύουν την αρχική τους επιμόρφωση επιλέγοντας να συμμετάσχουν

  • είτε σε κατάρτιση και θεωρητική εξέταση
  • είτε σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, χωρίς καμία υποχρεωτική προηγούμενη κατάρτιση.

Οι οδηγοί πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνουν 35 ώρες περιοδική κατάρτιση κάθε 5 χρόνια για να διατηρούν και να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους.

Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, η νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει κανόνες κυρίως όσον αφορά

  • την κατάταξη επικίνδυνων ουσιών και ειδών·
  • την κατάρτιση των ατόμων που πραγματοποιούν τη μεταφορά·
  • τη συσκευασία·
  • την επισήμανση·
  • τα οχήματα μεταφοράς.

Οι κανόνες που ισχύουν στην ΕΕ είναι ευθυγραμμισμένοι με τους διεθνείς κανόνες (ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων συναφθείσα υπό την αιγίδα της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη).

Βοήθεια πλοήγησης

Επίσης, η ΕΕ έχει χρηματοδοτήσει ένα σύστημα καθοδηγούμενης πορείας και υποβοήθησης οδηγού για βαρέα φορτηγά οχήματα, στο πλαίσιο του προγράμματος Heavyroute.

Το σύστημα αυτό βοηθά τους οδηγούς να βρίσκουν την αποδοτικότερη πορεία από άποψη χρόνου, καταλληλότητας δρόμου, παρουσίας γεφυρών και σηράγγων (δεν έχουν όλες οι γέφυρες επαρκή ικανότητα για να αντέχουν το βάρος αυτών των οχημάτων), κατανάλωσης καυσίμων και περιβαλλοντικού κόστους.

Υπερφόρτωση

Η υπερφόρτωση των βαρέων οχημάτων δεν έχει να κάνει μόνο με θέματα ασφάλειας, αλλά και με το υψηλότερο κόστος συντήρησης του οδικού δικτύου και την συνεπακόλουθη διατάραξη της κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος REMOVE, που χρηματοδοτεί η ΕΕ, εξετάζονται τρόποι για τον έλεγχο της εφαρμογής των κανόνων σχετικά με την υπερφόρτωση, οι οποίοι βασίζονται στην τεχνολογία ζύγισης εν κινήσει.