Mobilitet og Transport

Erhvervschauffører

Ulykker, der involverer lastbilchauffører, buschauffører og førere af firmabiler, skyldes ofte træthed og for høj fart. Trafikulykker er den hyppigste årsag til dødsfald på jobbet i de industrialiserede lande.

Køretid

Lastbil på vejenTræthed er en væsentlig faktor ved omkring 20 % af alle ulykker med tunge erhvervskøretøjer.

EU-lovgivningen begrænser køretiden for erhvervschauffører, når hele turen eller en del af den foregår i mere end ét EU-land.

Køretiden må ikke overstige 9 timer om dagen eller 56 timer om ugen. Efter 4½ time skal chauffører holde en pause på mindst 45 minutter.

Uddannelse af erhvervschauffører

Direktiv 2003/59/EF fastsætter de grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for erhvervschauffører med kørekort i kategori C eller D.

Førere skal bevise deres grundlæggende kvalifikationer ved at deltage i enten

  • undervisning og en prøve
  • en teoriprøve og en praktisk prøve uden forudgående obligatorisk undervisning.

Førere skal gennemgå 35 timers efteruddannelse hvert femte år for at vedligeholde og opdatere deres kompetencer.

Transport af farligt gods

For transport af farligt gods ad landevej har EU fastsat regler, navnlig vedrørende

  • klassificering af farlige stoffer og genstande
  • uddannelse af de personer, der er involveret i transporten
  • emballage
  • mærkning
  • de køretøjer, som transporterer godset.

EU-reglerne er blevet harmoniseret med internationale regler (den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej inden for rammerne af FN's Økonomiske Kommission for Europa).

Navigationshjælp

EU har også givet tilskud til et system til vejvisning og førerstøtte til tunge lastbiler som led i projektet Heavyroute.

Systemet skal hjælpe lastbilchauffører med at finde den mest effektive rute med hensyn til tid, vejtyper, broer og tunneler (ikke alle broer er stærke nok til at kunne bære tunge lastbiler), brændstofforbrug og miljøomkostninger.

Overlastning

At overlaste tunge lastbiler er ikke bare farligt, men fører også til større udgifter til vedligeholdelse af veje og forstyrrelse af den øvrige trafik.

Det EU-finansierede projekt REMOVE har undersøgt, hvordan man kan håndhæve reglerne om overlastning ved at bruge såkaldt weigh-in-motion-teknologi.