Liikuvus ja transport

Sõidukijuhtide väljaõpe

Mõne sõidukikategooria juhid peavad juhiloa saamiseks lisaks tavapärastele sõidutundidele läbima ka täiendava koolituse. Näiteks peab ELis elukutselistel sõidukijuhtidel olema eriväljaõpe. Paljudelt eeskirjade korduvrikkujatelt nõutakse osalemist liikluskäitumist parandavates programmides.

Sõiduõppija ja -õpetaja autosTranspordituru avamise tulemusena on võetud kasutusele kogu ELis kehtivad elukutseliste sõidukijuhtide koolitusstandardid. Iga sõidukijuhina töötada sooviv isik peab osalema koolituskursusel, sooritama eksami ning läbima iga viie aasta tagant jätkuõppe kursuse.

Juhtide väljaõpet käsitlevad projektid

EL toetab mitmeid sõidukijuhtide väljaõppe täiustamisele suunatud projekte.

  • Projekti NovEV eesmärk oli hinnata erinevaid sõiduõppijatele koostatud õppeprogramme, võrreldes kuue ELi liikmesriigi kogemusi.
  • Projekti BASIC raames võrreldi ELis kasutatavaid uusi juhtide põhikoolituse meetodeid ning koostati soovitused parimate tavade kohta.
  • Projekti TRAIN-ALL raames katsetati vahendeid ja meetodeid juhtide arvutipõhiseks õppeks ja hindamiseks.
Eeskirjade korduvrikkujad

Lisaks võimalikule juhiloast ilmajäämisele ja trahvi maksmisele peavad paljud liikluseeskirju korduvalt või eriti tõsiselt rikkuvad juhid läbima koolitusprogrammi, enne kui nad võivad uuesti autorooli istuda. Nende programmide raames õpetatakse korduvrikkujatele seda, kuidas muuta oma liikluskäitumist.

Projekti ANDREA raames analüüsitakse juhtide rehabilitatsiooniprogramme, et selgitada välja, millised neist on tõhusad ja miks.

Projekti DRUID eesmärk on võrrelda alkoholi- või uimastijoobes sõidukit juhtinud isikute rehabilitatsiooniprogramme, et töötada välja süsteem nende hindamiseks.