Transport och rörlighet

Utbyte om trafiksäkerhet – tolv EU-länder samarbetar för säkrare trafik

/transport/road_safety/file/eursexchangepng_sveursexchange.png

Utbyte om trafiksäkerhet – tolv medlemsländer samarbetar för att minska fortkörningen, förbättra infrastrukturen och öka säkerheten för fotgängare och cyklister.

Tolv EU-länder tänker utbyta smarta idéer för att förbättra trafiksäkerheten. Utbytet är en del av ett nytt EU-finansierat projekt som lanserades i Bryssel idag. Trots att vägarna i Europa är de säkraste i världen och trafiksäkerheten har förbättrats enormt de senaste årtiondena dör och skadas fortfarande alltför många på våra vägar. År 2018 dog över 25 000 människor i trafikolyckor. Det är en minskning med 21 % jämfört med 2010, men bara 1 % mindre än 2017.

Trafiksäkerheten varierar mycket mellan de olika EU-länderna. Det treåriga projektet för utbyte om trafiksäkerhet i EU ska få bort de här skillnaderna och koppla samman experter från Bulgarien, Frankrike, Grekland, Irland, Litauen, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Sverige och Österrike. 

Transportexperter från de tolv länderna kommer att utbyta bästa praxis när det gäller att sänka hastigheten, bygga upp en säker infrastruktur och förbättra säkerheten för fotgängare och cyklister i städerna. Dessutom vill man se en bättre efterlevnad och datainsamling.

Transportkommissionär Violeta Bulc välkomnar samarbetet:

– Vi måste arbeta tillsammans för att nå vår nollvision – noll döda och skadade i trafiken senast 2050 – med hjälp av samverkan och utbyte av bästa praxis. Projektet för utbyte om trafiksäkerhet i EU kommer till en början att ge värdefull hjälp till sex medlemsländer som vill förbättra sin trafiksäkerhet de närmaste tre åren. Genom att kombinera ett starkt politiskt engagemang med fortlöpande utbyten mellan nationella experter är det här projektet en unik möjlighet att ta itu med utmaningar som fortkörning, brister i infrastrukturen och säkerheten för utsatta trafikanter som fotgängare och cyklister.

Projektet drivs av Europeiska transportsäkerhetsrådet, en ledande icke-statlig organisation som arbetar med trafiksäkerhetsexperter i hela EU. 

Transportsäkerhetsrådets verkställande direktör Antonio Avenoso är glad över projektet:

– Det handlar om att visa hur effektiv trafiksäkerhetspolitik fungerar på riktigt. Vi kommer att sammanföra experter så att de kan hjälpa varandra att nå samma resultat i sina egna länder. Vi är mycket glada över att så många EU-länder vill vara med och ser fram emot resultaten.

Bakgrund

EU-kommissionen och medlemsländerna har som mål att halvera antalet dödsfall och allvarliga skador i trafiken mellan 2020 och 2030. Kommissionen har därför startat projektet ”EU Road Safety Exchange” (EU-utbyte om trafiksäkerhet) som ska bidra till att få bort skillnaderna mellan medlemsländerna. Tanken är att hjälpa de länder som har störst möjlighet att förbättra sin trafiksäkerhet för att minska det totala antalet dödsfall och allvarliga skador på de europeiska vägarna. Projektet finansieras av Europaparlamentet.