Κινητικότητα και Μεταφορές

Ενώ η οδική ασφάλεια στην ΕΕ έχει βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες (και οι δρόμοι της ΕΕ είναι οι ασφαλέστεροι στον κόσμο), ο αριθμός των θανάτων και των τραυματισμών είναι ακόμη υπερβολικά υψηλός.

Γι’ αυτόν τον λόγο, η ΕΕ ενέκρινε το όραμα για μηδενικές απώλειες και την προσέγγιση του ασφαλούς συστήματος ώστε να εξαλειφθούν οι θάνατοι και οι σοβαροί τραυματισμοί στους δρόμους της Ευρώπης.

Η ΕΕ συνεργάζεται στενά με τις αρχές των κρατών μελών για την οδική ασφάλεια. Βασίζεται σε εθνικές πρωτοβουλίες, στον καθορισμό στόχων και στην αντιμετώπιση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν τα τροχαία ατυχήματα ( υποδομές, ασφάλεια των οχημάτων, συμπεριφορά των οδηγών, αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ).

Για τον σκοπό αυτόν, θεσπίζει νόμους, υποστηρίζει εκστρατείες προβολής και ενημέρωσης του κοινού, στηρίζει τα κράτη μέλη και άλλους παράγοντες οδικής ασφάλειας στην ανταλλαγή συναφών εμπειριών και χορηγεί χρηματοδότηση.