Liikuvus ja transport

Kuigi liiklusohutus on ELis viimastel kümnenditel märkimisväärselt paranenud (ja ELi teed on maailma ohutuimad), on liiklussurmade ja -vigastuste arv siiski liiga suur.

Seepärast rakendab EL projekti „Vision Zero“ ja „Safe System approach“-nimelist ohutut lähenemisviisi, et kaotada Euroopa teedelt liiklussurmad ja rasked vigastused.

EL teeb liiklusohutuse valdkonnas liikmesriikide ametiasutustega tihedat koostööd ja soovib riikide algatusi edasi arendada, seades eesmärgid ja pöörates tähelepanu kõigile liiklusõnnetusi põhjustavatele teguritele (infrastruktuur, sõiduki ohutus, liikluskäitumine, liiklusõnnetusele reageerimine).

Selleks võtab ta vastu õigusakte, toetab avalikke teavituskampaaniaid, aitab liikmesriikidel ja muudel liiklusohutuse tagamises osalejatel jagada kogemusi ning pakub rahastamist.