Мобилност и транспорт

През последните десетилетия пътната безопасност в ЕС се подобри значително  (пътищата в ЕС са най-сигурните в света), но въпреки това броят на смъртните случаи и нараняванията все още е твърде висок.

Ето защо ЕС прие инициативите Vision Zero (нулева смъртност) и Safe System (безопасна система), за да премахне случаите на смърт и тежки наранявания по европейските пътища

Съюзът работи в тясно сътрудничество с органите в държавите от ЕС по въпросите на пътната безопасност. Стремежът е да се доразвиват въз основа на националните инициативи, като се поставят цели и се разглеждат всички фактори от значение при катастрофите (инфраструктура, безопасност на превозните средства, поведение на водачите, реагиране при спешни случаи).

Това се постига чрез приемане на закони, подпомагане на обществени образователни кампании, насърчаване на обмена на опит между държавите членки и другите отговорни лица в сферата на пътната безопасност и чрез осигуряване на финансиране.