Μεταφορών

Μετάβαση στο εξωτερικό - Ελλάδα


Όρια ταχύτητας

Μοτοσικλέτες
Οχήματα κάτω των 3,5 t

Γενικά όρια ταχύτητας (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα σήματα της τροχαίας) [km/h]

Speed 50

Αστικό οδικό δίκτυο

Speed 90

Μη αστικό οδικό δίκτυο

Speed 130 Speed 110

Αυτοκινητόδρομοι/οδοί ταχείας κυκλοφορίας

Επιβατικά αυτοκίνητα & ημιφορτηγά
Οχήματα κάτω των 3,5 t

Γενικά όρια ταχύτητας (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα σήματα της τροχαίας) [km/h]

Speed 50

Αστικό οδικό δίκτυο

Speed 90

Μη αστικό οδικό δίκτυο

Speed 130 Speed 110

Αυτοκινητόδρομοι/οδοί ταχείας κυκλοφορίας

Επιβατικά αυτοκίνητα & ημιφορτηγά
Οχήματα κάτω των 3,5 t

Γενικά όρια ταχύτητας (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα σήματα της τροχαίας) [km/h]

Speed 50

Αστικό οδικό δίκτυο

Speed 80

Μη αστικό οδικό δίκτυο

Speed 100 Speed 90

Αυτοκινητόδρομοι/οδοί ταχείας κυκλοφορίας

Speed 90 Speed 80

Αυτοκινητόδρομοι/οδοί ταχείας κυκλοφορίας

Βαρέα φορτηγά οχήματα
άνω των 3,5 t

Γενικά όρια ταχύτητας (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα σήματα της τροχαίας) [km/h]

Speed 50

Αστικό οδικό δίκτυο

Speed 80

Μη αστικό οδικό δίκτυο

  • 70 km/h για βαρέα φορτηγά οχήματα με ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα (Tύπου O3, O4).
Speed 85 Speed 80

Αυτοκινητόδρομοι/οδοί ταχείας κυκλοφορίας

  • 80-70 km/h για βαρέα φορτηγά οχήματα με ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα (Tύπου O3, O4).

Λεωφορεία

Γενικά όρια ταχύτητας (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα σήματα της τροχαίας) [km/h]

Speed 50

Αστικό οδικό δίκτυο

Speed 80

Μη αστικό οδικό δίκτυο

Speed 100 Speed 90

Αυτοκινητόδρομοι/οδοί ταχείας κυκλοφορίας

Οι πληροφορίες αυτού του ιστότοπου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας για την οδική ασφάλεια (Οδηγία (EE) 2015/413/EΕ), παρέχονται από τις αρχές της οικείας χώρας. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των παρεχόμενων πληροφοριών και των κανόνων που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα, υπερισχύουν οι τελευταίοι. Οι πληροφορίες αυτές δίνονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο ή την ακρίβειά τους.