Navigacijska pot

Dodatna orodja

Pošiljanje pritožbe

Organizacija(e), ki je(so) predmet pritožbe:

Ime in kontaktni podatki osebe, ki vlaga pritožbo

Informacije, ki niso javno objavljene
Informacije, ki niso javno objavljene
(+
)
   Informacije, ki niso javno objavljene

Vaša pritožba se nanaša na kršitev Kodeksa ravnanja   V pritožbi je treba navesti pravilo(a) ravnanja, ki je (so) po mnenju pritožnika kršeno(a). Če nobeno med njimi ni kršeno, predlagamo, da pošljete opozorilo.

Kodeks ravnanja

Stranki Sporazuma menita, da bi morali v skladu s temi pravili ravnanja ravnati vsi zastopniki interesov, ki z njima enkrat ali večkrat sodelujejo, ne glede na to, ali so registrirani ali ne.

Zastopniki interesov v odnosih z institucijami EU, njihovimi člani, uradniki in drugimi uslužbenci upoštevajo naslednje:


Posamezniki, ki so registrirani pri Evropskem parlamentu z namenom izdaje poimenske in neprenosljive izkaznice za vstop v prostore Evropskega parlamenta, upoštevajo naslednje:

Natančneje opišite kršitev zgoraj navedenih pravil

Vnesite največ 4000 znakov

Druge informacije

Vnesite največ 4000 znakov
Vnesite največ 4000 znakov