Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

Podanie sťažnosti

Organizácia(-e), na ktorú(-é) sa vzťahuje sťažnosť:

Meno a kontaktné údaje osoby, ktorá podáva sťažnosť

Informácie, ktoré nie sú verejne viditeľné
Informácie, ktoré nie sú verejne viditeľné
(+
)
   Informácie, ktoré nie sú verejne viditeľné

Vaša sťažnosť sa týka nedodržiavania kódexu správania.   V sťažnosti sa uvedie, ktoré ustanovenie(-a) kódexu správania neboli podľa sťažovateľa dodržané. Ak sa sťažnosť nevzťahuje ani na jedno z ustanovení kódexu správania, odporúčame vám podať upozornenie.

Kódex správania

Strany tejto dohody sú toho názoru, že všetci zástupcovia záujmových skupín, ktorí sú s nimi v kontakte, či už v jednorazovom alebo častejšom, registrovaní alebo neregistrovaní, by sa mali správať v súlade s týmto kódexom správania.

V rámci svojich vzťahov s inštitúciami EÚ a ich členmi, úradníkmi a ostatnými zamestnancami, zástupcovia záujmových skupín:


Fyzické osoby, ktoré sa v Európskom parlamente zaregistrovali na účely vydania preukazu na meno, ktorý je neprenosný na inú osobu a oprávňuje na vstup do priestorov Európskeho parlamentu:

Podrobnosti nedodržiavania uvedeného kódexu

Uveďte najviac 4000 znakov

Ďalšie informácie

Uveďte najviac 4000 znakov
Uveďte najviac 4000 znakov