Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

Złożenie skargi

Organizacja lub organizacje będące przedmiotem skargi:

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej skargę

Informacje niewidoczne dla ogółu użytkowników
Informacje niewidoczne dla ogółu użytkowników
(+
)
   Informacje niewidoczne dla ogółu użytkowników

Skarga dotyczy nieprzestrzegania kodeksu postępowania   W skardze wskazuje się przepis lub przepisy kodeksu postępowania, które zdaniem składającego skargę nie były przestrzegane. Jeśli żaden z nich nie ma zastosowania, sugerujemy przedłożenie powiadomienia.

Kodeks postępowania

Strony niniejszego porozumienia uważają, że wszyscy przedstawiciele grup interesu kontaktujący się z nimi jednorazowo lub częściej, niezależnie od tego, czy są zarejestrowani, czy też nie, powinni przestrzegać niniejszego kodeksu postępowania.

W stosunkach z instytucjami UE oraz ich członkami, urzędnikami i innymi pracownikami, przedstawiciele grup interesu:


Osoby, które zarejestrowały się w Parlamencie Europejskim, aby otrzymać osobistą przepustkę imienną umożliwiającą im wstęp do budynków Parlamentu Europejskiego:

Szczegóły dotyczące braku zgodności z wyżej wspomnianym kodeksem

Wprowadzić najwyżej 4000 znaków

Inne informacje

Wprowadzić najwyżej 4000 znaków
Wprowadzić najwyżej 4000 znaków