Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

Υποβολή καταγγελίας

Οργανώσεις τις οποίες αφορά η καταγγελία:

Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που υποβάλει καταγγελία

Πληροφορίες που δεν δημοσιοποιούνται
Πληροφορίες που δεν δημοσιοποιούνται
(+
)
   Πληροφορίες που δεν δημοσιοποιούνται

Η καταγγελία σας αφορά μη τήρηση του κώδικα δεοντολογίας   Η καταγγελία πρέπει να προσδιορίζει τις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας που ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι δεν τηρήθηκαν. Εάν καμία από τις διατάξεις αυτές δεν βρίσκει εφαρμογή, συνιστούμε να υποβάλετε επισήμανση παρατυπίας.

Κώδικας δεοντολογίας

Τα μέρη θεωρούν ότι όλοι οι εκπρόσωποι συμφερόντων, εγγεγραμμένοι ή μη, που συναλλάσσονται μαζί τους, άπαξ ή τακτικά, θα πρέπει να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας.

Στις σχέσεις τους με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και με τα μέλη τους, τους μόνιμους υπαλλήλους και λοιπό προσωπικό τους, οι εκπρόσωποι συμφερόντων οφείλουν:


Τα πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό την έκδοση προσωπικής μη μεταβιβάσιμης κάρτας εισόδου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οφείλουν:

Λεπτομέρειες της μη συμμόρφωσης με τον παραπάνω κώδικα

Μέχρι 4000 χαρακτήρες το πολύ.

Άλλες πληροφορίες

Μέχρι 4000 χαρακτήρες το πολύ.
Μέχρι 4000 χαρακτήρες το πολύ.