Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

Подаване на жалба

Организации, обект на жалба:

Име и координати за връзка с лицето, подаващо жалбата

Информация, която не е публично видима
Информация, която не е публично видима
(+
)
   Информация, която не е публично видима

Оплакването ви се отнася до неспазване на Кодекса за добро поведение   В жалбата се посочват клаузите от кодекса за поведение, за които жалбоподателят твърди, че са били нарушени. Ако нито една от клаузите не е приложима, препоръчваме ви да подадете сигнал.

Кодекс за добро поведение

Страните по настоящото споразумение считат, че всички представители на интереси, които имат отношения с тях, независимо дали това става еднократно или неколкократно, дали са регистрирани или не, следва да действат в съответствие с настоящия кодекс за поведение.

В своите отношения с институциите на ЕС и с техните членове, с длъжностни лица и други служители представителите на интереси:


Лицата, които са се регистрирали в Европейския парламент с цел да получат поименен, непрехвърляем пропуск за достъп до сградите на Европейския парламент:

Подробности за неспазването на кодекса

Въведете не повече от 4000 знака

Други данни

Въведете не повече от 4000 знака
Въведете не повече от 4000 знака