Acest registru a fost creat de Comisia Europeană pentru a garanta transparența privind grupurile de experți care o asistă în:

  • pregătirea unor propuneri legislative și inițiative politice
  • pregătirea unor acte delegate
  • punerea în aplicare a legislației, a programelor și a politicilor UE, inclusiv coordonarea și cooperarea cu statele membre și cu părțile interesate
  • pregătirea din timp, dacă este necesar, a unor acte de punere în aplicare, înainte de a le transmite comitetului responsabil, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Registrul include atât grupurile de experți ale Comisiei, cât și alte entități similare, cum ar fi grupurile consultative create de legiuitorul Uniunii și nu de Comisie, care au un rol similar sau identic cu cel al grupurilor de experți și sunt administrate și gestionate financiar de Comisia Europeană.

Pentru fiecare grup de experți, Registrul oferă informații utile, inclusiv cu privire la serviciul Comisiei care gestionează grupul, la membrii săi, precum și la misiunea și sarcinile care îi revin. Registrul conține, de asemenea, documente elaborate și dezbătute de aceste grupuri.