Navigation path

Hemsida

Enligt artikel 15 i EUF-fördraget har alla personer som är medborgare eller bosatta i EU-länderna rätt att få tillgång till handlingar från Europaparlamentet, rådet och kommissionen. I förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till handlingar från de tre institutionerna finns de allmänna principerna och restriktionerna för rätten till tillgång.

För att underlätta allmänhetens tillgång ska var och en av de tre institutionerna ha ett elektroniskt dokumentregister.

Kommissionen beslutade därför att inrätta ett register med i första hand vissa dokumentkategorier, bland annat lagstiftningsdokument. Det gäller dokument med beteckningarna COM, C och SEC. I registret finns också dagordningar och protokoll från kommissionens möten.

Registret innehåller enbart referenser till dokument som utarbetats efter den 1 januari 2001. Det kommer gradvis att utökas till att omfatta andra dokumentkategorier.

Registret kompletterar den interinstitutionella databasen EurLex, där du kan söka efter lagstiftning som EU-insitutionerna håller på att utarbeta.

Syftet med registret är att informera allmänheten om kommissionens viktigaste dokument. Men rätten att få tillgång till kommissionens handlingar är inte begränsad till dokumenten i registret. Att ett dokument finns i registret innebär inte heller att allmänheten automatiskt kan få tillgång till det. En ansökan kan avslås om den gäller utlämning av en handling som kan undergräva skyddet för allmänna eller privata intressen enligt artikel 4 i förordningen.

För varje dokument innehåller registret

  • klassificeringen eller dokumentnumret
  • dokumentets titel på tillgängliga språk
  • dokumentdatum
  • tillgängliga språkversioner
  • vilken avdelning som ansvarar för utarbetandet.