Navigation path

Homepage

Artikel 15 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie geeft EU-burgers en -inwoners het recht op toegang tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie bepaalt de uitgangspunten en grenzen van dit recht op toegang.

Om de burger te helpen van zijn recht gebruik te maken, bepaalt de verordening ook dat deze drie instellingen hem toegang geven tot een elektronisch register van documenten.

De Commissie heeft besloten een dergelijk register op te zetten waarin voorlopig enkele categorieën documenten worden opgenomen, vooral met betrekking tot de wetgevingsprocedure: de reeksen COM, C en SEC, en andere documenten zoals de agenda's en notulen van Commissievergaderingen.

Dit register bevat uitsluitend verwijzingen naar documenten die van 1 januari 2001 of later dateren. Geleidelijk zullen ook andere categorieën documenten in het register worden opgenomen.

Het register vormt een aanvulling op de interinstitutionele procedures van EurLex, waarmee u kunt zoeken op wetgevingshandelingen van de instellingen.

Het doel is de burger te informeren over het bestaan van de belangrijkste Commissiedocumenten. Er zij evenwel op gewezen dat het recht op toegang zich niet beperkt tot de documenten die in dit register zijn opgenomen. Anderzijds betekent het feit dat een document in het register is opgenomen niet noodzakelijk dat een verzoek om toegang ook wordt ingewilligd. Zo'n verzoek kan worden afgewezen als publicatie schade kan toebrengen aan openbare of particuliere belangen als bedoeld in de uitzonderingen van artikel 4 van de verordening.

Het register bevat voor elk document:

  • de referentiecode of -nummer
  • de titel in de talen waarin het beschikbaar is
  • de datum van het document
  • de talen waarin het document beschikbaar is
  • de dienst die het document heeft opgesteld