Navigation path

Søgeresultater

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 136
(Viser side 1 af 14)

Dokumentets referencenummerAnsvarligt generaldirektoratDato for offentliggørelse
C(2020)9326/F1 MOVE (GD for Mobilitet og Transport) 21/12/2020
Kommissionens delegerede forordning
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring og berigtigelse af forordning (EU) nr. 748/2012 for så vidt angår instruktionerne om vedvarende luftdygtighed, fremstillingen af dele, der anvendes til vedligeholdelse, og behandlingen af aspekter vedrørende ældre luftfartøjer under certificeringen
C(2020)9260/F1 MOVE (GD for Mobilitet og Transport) 18/12/2020
Kommissionens delegerede forordning
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om forlængelse af referenceperioden i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1429 af 7. oktober 2020 om fastsættelse af foranstaltninger for at bidrage til et bæredygtigt jernbanemarked på baggrund af covid-19-udbruddet
C(2020)9148/F1 FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) 21/12/2020
Kommissionens delegerede forordning
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af reguleringsmæssige tekniske standarder som fastsat i delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 for så vidt angår den dato, på hvilken clearingforpligtelsen får virkning for visse aftaletyper
C(2020)9147/F1 FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) 21/12/2020
Kommissionens delegerede forordning
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af tekniske standarder i delegeret forordning (EU) 2016/2251 for så vidt angår tidspunktet for, hvornår visse risikostyringsprocedurer begynder at finde anvendelse med henblik på udveksling af sikkerhedsstillelse
C(2020)9101/F1 ENV (GD for Miljø) 21/12/2020
Kommissionens delegerede direktiv
KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) …/… om ændring med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF for så vidt angår fælles støjvurderingsmetoder
C(2020)9073/F1 FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) 18/12/2020
Kommissionens delegerede forordning
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1238 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer kravene til oplysningsdokumenter, til omkostninger og gebyrer, der er omfattet af omkostningsbegrænsningen, og til risikoreduktionsteknikker for det paneuropæiske personlige pensionsprodukt
C(2020)8950/F1 MOVE (GD for Mobilitet og Transport) 16/12/2020
Kommissionens delegerede forordning
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 for så vidt angår den midlertidige forlængelse af de ekstraordinære foranstaltninger til at imødegå følgerne af covid-19-pandemien vedrørende udvælgelsen af leverandør af ground handling-ydelser
C(2020)8922/F1 MOVE (GD for Mobilitet og Transport) 16/12/2020
Kommissionens delegerede forordning
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 for så vidt angår den midlertidige forlængelse af de ekstraordinære foranstaltninger til at imødegå følgerne af covid-19-pandemien vedrørende licenser
C(2020)8844/F1 ENV (GD for Miljø) 16/12/2020
Kommissionens delegerede forordning
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte for så vidt angår pentachlorphenol og salte og estere heraf
C(2020)8824/F1 FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) 18/12/2020
Kommissionens delegerede forordning
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om reguleringsmæssige tekniske standarder, der ændrer delegeret forordning (EU) 2017/583 for så vidt angår justering af likviditetstærskler og handelspercentiler, der anvendes til at bestemme den størrelse, der er specifik for instrumentet, og som finder anvendelse på visse andre instrumenter end aktieinstrumenter

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 136
(Viser side 1 af 14)