Navigation path

Ansökan om dokument

  • Observera att vissa av kommissionens handlingar helt eller delvis kan omfattas av de undantag från allmänhetens tillgång till handlingar som föreskrivs i förordning 1049/2001. I vissa fall har en allmän presumtion om ej tillgängliga handlingar erkänts av unionens domstolar och kan användas av kommissionen för att vägra tillgång till handlingar, särskilt vad gäller handlingar som utgör en del av följande förfaranden: EU Pilot-projekt, överträdelser, statligt stöd, konkurrens, företagskoncentrationer och domstolsärenden.
  • Tillgången till Epsos rekryteringshandlingar och till personakterna för kommissionens personal, för personerna i fråga, regleras av särskilda regler för åtkomst som tillämpas i stället för förordning 1049/2001. Sökande som vill ha tillgång till sina egna akter inom dessa områden kan kontakta Epso eller GD HR direkt, enligt de särskilda regler som beskrivs i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov respektive tjänsteföreskrifterna.
  • Alla dina uppgifter behandlas i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 om uppgiftsskydd.
  • Vi förbehåller oss rätten att inte behandla din ansökan om uppgifterna i det elektroniska formuläret är ofullständiga eller oriktiga.
  • Om det råder tvivel om din identitet förbehåller vi oss rätten att begära att du lämnar en kopia av giltig identitetshandling.
* Obligatorisk uppgift
Sökande
*Beställd handling
Kommissionens referens
Vänligen fyll i en blankett för varje handling som du vill ha.
* Obligatorisk uppgift