Navigation path

Žiadosť o dokument

  • Vezmite prosím na vedomie, že na niektoré dokumenty Komisie sa môžu úplne alebo čiastočne vzťahovať výnimky, pokiaľ ide o prístup verejnosti vymedzený v nariadení č. 1049/2001. Súdy Únie uznali, že v prípade niektorých dokumentov platí všeobecný predpoklad, že nie sú verejne prístupné, a Komisia k nim môže odoprieť prístup. Týka sa to najmä dokumentov v rámci týchto postupov: projekt EU Pilot, porušenie povinnosti, štátna pomoc, hospodárska súťaž, koncentrácie a súdne prípady.
  • Prístup dotknutých fyzických osôb k spisom EPSO o prijímaní zamestnancov alebo k osobným spisom pracovníkov Komisie sa riadi špecifickými právami na prístup, ktoré sa uplatňujú namiesto nariadenia č. 1049/2001. Žiadateľom, ktorí chcú získať prístup ku svojim vlastným spisom v týchto oblastiach, sa odporúča, aby na základe osobitných predpisov o prístupe opísaných vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania, resp. v služobnom poriadku kontaktovali úrad EPSO alebo priamo GR HR.
  • Všetky vaše údaje sú spracované v súlade s ustanoveniami a požiadavkami nariadenia (ES) č. 45/2001 o ochrane údajov.
  • V prípade uvedenia neúplných alebo nesprávnych údajov v elektronickom formulári si vyhradzujeme právo odmietnuť vybavenie vašej žiadosti.
  • V prípade pochybností o vašej totožnosti si vyhradzujeme právo požiadať vás o zaslanie kópie platného dokladu totožnosti.
* Povinný údaj
Žiadateľ
*Požadovaný dokument
Referencia Komisie
Vyplňte samostatný formulár pre každý požadovaný dokument.
* Povinný údaj