Navigation path

Wniosek o udostępnienie dokumentu

  • Prosimy zwrócić uwagę, że niektóre dokumenty Komisji mogą być objęte, w całości lub częściowo, wyjątkiem od publicznego dostępu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) 1049/2001. Ogólne domniemanie wyjątku od publicznego dostępu zostało w niektórych przypadkach uznane przez sądy unijne i może dla Komisji stanowić podstawę do odmowy dostępu, w szczególności w odniesieniu do dokumentów stanowiących część następujących procedur: EU Pilot, uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego, pomoc państwa, konkurencja, łączenie przedsiębiorstw i sprawy sądowe.
  • Dostęp zainteresowanych osób do dokumentów rekrutacyjnych EPSO lub do akt personalnych pracowników Komisji nie podlega przepisom rozporządzenia (WE) 1049/2001, lecz szczegółowym przepisom regulującym prawo dostępu. Wnioskodawcy, którzy chcieliby uzyskać dostęp do własnych akt tego rodzaju, proszeni są o zwrócenie się bezpośrednio do EPSO lub do DG ds. Zasobów Ludzkich, zgodnie ze szczególnymi zasadami regulującymi dostęp, zawartymi odpowiednio w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych i w regulaminie pracowniczym.
  • Przetwarzanie wszystkich danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami oraz wymogami rozporządzenia o ochronie danych (WE) 45/2001.
  • Zastrzegamy sobie prawo do odmowy rozpatrzenia wniosku w przypadku podania w powyższym formularzu elektronicznym niepełnych lub nieprawidłowych danych.
  • W przypadku wątpliwości dotyczących tożsamości zastrzegamy sobie prawo do zażądania przedstawienia kopii ważnego dokumentu tożsamości.
* Pole obowiązkowe
Wnioskodawca
*Żądany dokument
Odniesienie Komisji
Proszę wypełnić osobny formularz dla każdego zamawianego dokumentu.
* Pole obowiązkowe