Navigation path

Aanvraag van een document

  • De documenten van de Commissie kunnen gedeeltelijk of volledig onder de in Verordening (EG) nr. 1049/2001 vastgelegde uitzonderingen op de toegang van het publiek tot documenten vallen. In bepaalde gevallen hebben de rechterlijke instanties van de Unie een algemene aanname van niet-toegankelijkheid erkend die de Commissie kan inroepen om de toegang te weigeren met name tot documenten die betrekking hebben op EU Pilot, inbreuken, staatssteun, mededinging, fusies en rechtszaken.
  • Voor de toegang van personen tot hun aanwervingsdossier van EPSO of hun personeelsdossier van de Commissie zijn specifieke rechten van toepassing, in de plaats van Verordening (EG) nr. 1049/2001. Personen die toegang wensen tot hun dossier dienen rechtstreeks contact op te nemen met EPSO of DG HR. Zij dienen daarbij rekening te houden met de regels inzake toegang die zijn vastgelegd in respectievelijk de algemene bepalingen betreffende algemene vergelijkende onderzoeken en het statuut van de ambtenaren.
  • Al uw gegevens worden behandeld overeenkomstig de bepalingen en vereisten van Verordening (EG) nr. 45/2001 betreffende gegevensbescherming.
  • Wij behouden ons het recht voor behandeling van uw verzoek te weigeren indien bovenstaand elektronisch formulier onvolledig of onjuist is ingevuld.
  • Bij twijfel over uw identiteit kunnen wij u verzoeken om toezending van een geldig identiteitsdocument.
* Verplicht veld
Aanvrager
*Gewenst document
Referentie van de Commissie
Voor elk document dat u aanvraagt een formulier invullen a.u.b.
* Verplicht veld