Navigation path

Dokumenta pieprasīšana

  • Lūdzam ņemt vērā, ka uz dažiem Komisijas dokumentiem pilnībā vai daļēji var attiekties izņēmumi par publisku piekļuvi dokumentiem, kuri noteikti Regulā Nr. 1049/2001. Dažos gadījumos Savienības tiesas ir atzinušas vispārēju pieņēmumu par to, ka dokumentiem nevar sniegt piekļuvi, un Komisija uz šo lēmumu var balstīties, lai atteiktu piekļuvi dokumentiem, jo īpaši dokumentiem šādās procedūrās: EU Pilot, pārkāpumi, valsts atbalsts, konkurence, apvienošanās un tiesas lietas.
  • Uz personām, kas vēlas piekļuvi savām atlases lietām EPSO, vai Komisijas darbiniekiem, kas vēlas piekļuvi savām personīgajām lietām, attiecas īpaši noteikumi par piekļuves tiesībām, kas tiek piemēroti Regulas Nr. 1049/2001 vietā. Pieteikuma iesniedzējiem, kas vēlas saņemt piekļuvi paši savām lietām, šādā gadījumā tiek ieteikts ar EPSO vai Cilvēkresursu ģenerāldirektorātu sazināties tieši saskaņā ar īpašiem piekļuves noteikumiem, kas aprakstīti Atklātajos konkursos piemērojamajos vispārīgajos noteikumos un Civildienesta noteikumos.
  • Jūsu datus apstrādā atbilstoši Datu aizsardzības Regulas (EK) Nr. 45/2001 noteikumiem un prasībām.
  • Mēs paturam tiesības atteikt Jūsu pieprasījuma izskatīšanu, ja elektroniskajā veidlapā ir norādīti nepilnīgi vai nepareizi dati.
  • Mēs paturam tiesības pieprasīt derīga personu apliecinoša dokumenta kopiju, ja rastos šaubas par Jūsu identitāti.
* Obligāti aizpildāms lauks
Pieprasījuma iesniedzējs
*Pieprasītais dokuments
Komisijas atsauce
Lūdzu, aizpildiet veidlapu par katru no pieprasītajiem dokumentiem!
* Obligāti aizpildāms lauks