Navigation path

Prašyti dokumento

  • Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad kai kuriems Komisijos dokumentams arba jų dalims gali būti taikomos galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais išimtys, nustatytos Reglamente Nr. 1049/2001. Kai kuriais atvejais Sąjungos teismai pripažino bendrąją galimybės susipažinti su dokumentais nesuteikimo prezumpciją – ja remdamasi Komisija gali atsisakyti suteikti šią galimybę, visų pirma, kai dokumentai yra susiję su „EU Pilot“, pažeidimų nagrinėjimo, valstybės pagalbos, konkurencijos, bendrovių susijungimo ir teismo bylų procedūromis.
  • Atitinkamų asmenų galimybė susipažinti su EPSO įdarbinimo bylomis arba Komisijos darbuotojų asmens bylomis reglamentuojama, vietoj Reglamento Nr. 1049/2001 taikant specialias galimybės susipažinti su dokumentais teises. Pareiškėjams, norintiems susipažinti su šių sričių savo pačių bylomis, rekomenduojama kreiptis tiesiogiai į EPSO arba į Žmogiškųjų išteklių GD vadovaujantis specialiomis galimybės susipažinti su dokumentais taisyklėmis, išdėstytomis atitinkamai Viešiesiems konkursams taikytinose bendrosiose taisyklėse ir Tarnybos nuostatuose.
  • Visi Jūsų duomenys tvarkomi laikantis Duomenų apsaugos reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatų ir reikalavimų.
  • Pasiliekame teisę nenagrinėti Jūsų prašymo, jeigu minėtoje elektroninėje formoje pateikti duomenys bus neišsamūs ar neteisingi.
  • Pasiliekame teisę prašyti atsiųsti galiojantį tapatybės dokumentą, jeigu kiltų abejonių dėl Jūsų tapatybės.
* Reikalinga informacija
Prašymo pateikėjas
*Prašomas dokumentas
Komisijos nuoroda
Prašydami dokumentų kaskart iš naujo užpildykite formą.
* Reikalinga informacija