Navigation path

Iarratas ar Cháipéisí

  • Tabhair do d'aire go bhféadfadh roinnt doiciméad de chuid an Choimisiúin bheith clúdaithe, ina n iomláine nó i bpáirt, faoi na heisceachtaí maidir le rochtain phoiblí atá sainithe i Rialachán 1049/2001. I gcásanna áirithe tá toimhde ghinearálta na neamh inrochtaineachta aitheanta ag cúirteanna an Aontais agus is féidir leis an gCoimisiún an toimhde sin a úsáid chun rochtain a dhiúltú, go háirithe i gcás doiciméid a bhaineann leis na nósanna imeachta seo a leanas: EU Pilot, sáruithe, státchabhair, iomaíocht, cumaisc agus cásanna cúirte.
  • Tá an rochtain ar chomhaid earcaíochta EPSO nó ar chomhaid phearsanta fhoireann an Choimisiúin a thabharfar do na daoine a mbaineann na comhaid sin leo faoi réir cearta sonracha rochtana a bhfuil feidhm acu in áit fhorálacha Rialachán 1049/2001. Aon iarratasóir ar mian leis rochtain a fháil ar a chomhaid féin sna réimsí thuasluaite, moltar dó dul i dteagmháil le EPSO nó leis an Ard Stiúrthóireacht um Achmhainní Daonna agus Slándáil, i gcomhréir leis na rialacha sonracha a bhaineann le rochtain ar a bhfuil cur síos sna Rialacha Ginearálta maidir le comórtais oscailte agus sna Rialacháin Foirne.
  • Láimhseáiltear do chuid sonraí uile i gcomhréir le forálacha agus ceanglais Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 maidir le Cosaint Sonraí.
  • Tá sé de cheart againn diúltiú d'iarraidh a phróiseáil má tá sonraí in easnamh nó má tá siad míchruinn san fhoirm leictreonach thuas.
  • Tá sé de cheart againn a iarraidh ort cóip de dhoiciméad a chruthaíonn do chéannacht (pas, cárta aitheantais, ceadúnas tiomána) a sheoladh chugainn, i gcás amhrais i ndáil le do chéannacht.
* Gort riachtanach
Iarratasóir
*Doiciméad a roghnaíodh
Tagairt an Choimisiúin
Líon isteach foirm, le do thoil, do gach cáipéis atá uait.
* Gort riachtanach