Navigation path

Asiakirjapyyntö

  • Huomaa, että jotkut komission asiakirjat saattavat kuulua osittain tai kokonaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 säädettyjen poikkeusten piiriin. Joissain tapauksissa unionin tuomioistuimet ovat katsoneet, että asiakirjaan on sovellettava yleistä olettamaa, jonka mukaan tutustumisoikeutta ei ole. Komissio voi tällä perusteella evätä oikeuden tutustua erityisesti sellaisiin asiakirjoihin, jotka ovat osa seuraavia menettelyjä: EU Pilot, rikkomusmenettelyt, valtiontuki, kilpailuasiat, yrityskeskittymät ja oikeustapaukset.
  • Henkilöiden oikeuteen tutustua heitä itseään koskeviin EPSOn palvelukseenottoasiakirjoihin tai komission henkilöstön henkilökansioihin sovelletaan erityisiä sääntöjä asetuksen (EY) N:o 1049/2001 sijasta. Hakijoiden, jotka haluavat tutustua edellä tarkoitettuihin omiin kansioihinsa, kannattaa ottaa yhteyttä suoraan EPSOon tai henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosastoon (HR) niiden asiakirjoihin tutustumista koskevien erityissääntöjen mukaisesti, jotka sisältyvät avoimia kilpailuja koskeviin yleisiin sääntöihin sekä henkilöstösääntöihin.
  • Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännöksiä ja vaatimuksia.
  • Komissiolla on oikeus jättää pyyntö käsittelemättä, mikäli oheisen sähköisen lomakkeen sisältämät tiedot ovat puutteellisia tai vääriä.
  • Komissiolla on oikeus pyytää jäljennös henkilöllisyystodistuksesta, mikäli pyynnön esittäjän henkilöllisyydestä on epäselvyyttä.
* Pakollinen kenttä
Pyynnön esittäjä
*Pyydetty asiakirja
Komission viite
Lomakkeella voi hakea yhtä asiakirjaa kerrallaan.
* Pakollinen kenttä