Navigation path

Dokumentide tellimine

  • Juhime Teie tähelepanu sellele, et teatavate komisjoni dokumentide suhtes võidakse osaliselt või täielikult kohaldada erandeid üldsuse juurdepääsule, nagu see on kindlaks määratud määruses (EÜ) nr 1049/2001. Teatavatel juhtudel tunnustavad liidu kohtud üldist juurdepääsematuse eeldust ning komisjon võib seda kasutada juurdepääsu keelamiseks, eriti dokumentidele, mis moodustavad osa järgmistest menetlustest: katseprojekt „EU pilot”, rikkumismenetlused, riigiabi, konkurents, ühinemised ja kohtuasjad.
  • Asjaomaste isikute juurdepääsu EPSO töölevõtmisega seotud toimikutele või komisjoni töötajate isikutoimikutele reguleeritakse spetsiifiliste dokumentidele juurdepääsu õigustega, mida kohaldatakse määruse 1049/2001 asemel. Kandidaatidel, kes soovivad saada juurdepääsu omaenda toimikutele nimetatud valdkondades, palutakse võtta ühendust otse EPSO või personali- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadiga spetsiifiliste juurdepääsu reguleerivatele eeskirjade kohaselt, mis on esitatud vastavalt avalike konkursside üldeeskirjades ja personalieeskirjades.
  • Kõiki teie andmeid käideldakse kooskõlas andmekaitsemääruse (EÜ) nr 45/2001 sätete ja nõuetega.
  • Jätame endale õiguse keelduda teie taotluse menetlemisest, kui eespool toodud elektroonilises vormis on esitatud ebatäielikud või ebaõiged andmed.
  • Jätame endale õiguse nõuda kehtiva isikut tõendava dokumendi edastamist, kui meil on kahtlusi teie isikusamasuse osas.
* Kohustuslik väli
Taotleja andmed
*Soovitud dokument
Komisjoni viide
Palun täitke vorm iga nõutud dokumendi puhul.
* Kohustuslik väli