Navigation path

Заявка за документ

  • Моля обърнете внимание, че спрямо някои документи на Комисията може да се прилагат изцяло или отчасти изключенията от публичния достъп, предвидени в Регламент (ЕО) № 1049/2001. В някои случаи съдилищата на Съюза признават прилагането на обща презумпция за отказ на достъп, като тя може да се използва от Комисията, за да откаже достъпа до документи, по-специално в рамките на следните процедури: EU Pilot, нарушения на правото на ЕС от държавите членки, държавни помощи, конкуренция, сливания и съдебни производства.
  • Достъпът до досиетата за наемане на работа на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) или до личните досиета на служителите на Комисията от заинтересованите лица се урежда от специални права на достъп, които се прилагат вместо Регламент (ЕО) № 1049/2001. Заявителите, които искат да получат достъп до собствените си досиета в тези области, следва да се свържат направо с EPSO или ГД „Човешки ресурси и сигурност“ съгласно специалните правила за достъп, които се съдържат съответно в Общите правила, приложими към конкурсите на общо основание, и Правилника за длъжностните лица.
  • Вашите данни се обработват в съответствие с разпоредбите и изискванията на Регламента относно защитата на данните (ЕО) N° 45/2001.
  • Запазваме си правото да откажем да разгледаме Вашата заявка, в случай че данните в посочения по-горе електронен формуляр са непълни или неточни.
  • При съмнения относно Вашата самоличност си запазваме правото да поискаме представянето на валиден документ за самоличност.
* Задължително поле
Автор на заявката
*Заявен документ
Референтен номер на Комисията
Моля попълнете по един формуляр за всеки поискан документ.
* Задължително поле