Navigation path

Domača stran

Člen 15 Pogodbe o delovanju Evropske unije daje državljanom in prebivalcem držav članic pravico dostopa do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske komisije. Splošna načela in omejitve pravice dostopa do dokumentov so določena z Uredbo (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov teh treh institucij.

Po tej uredbi mora vsaka od teh treh institucij pripraviti register dokumentov v elektronski obliki in tako državljanom omogočiti, da uresničijo pravico dostopa do dokumentov.

Evropska komisija je tako vzpostavila register, ki na začetku vsebuje določene kategorije dokumentov, predvsem zakonodajne dokumente: to so dokumenti z oznako COM, C in SEC, pa tudi drugi dokumenti, denimo dnevni redi in zapisniki sestankov Komisije.

Register vsebuje zgolj napotila na dokumente, ki so nastali v času od 1. januarja 2001. Sčasoma bo zajel še druge kategorije dokumentov.

Register dopolnjuje zbirko podatkov o postopkih medinstitucionalnega odločanja EurLex, ki omogoča iskanje dokumentov v postopku sprejemanja zakonodaje v institucijah EU.

Namen registra je seznaniti državljane z najpomembnejšimi dokumenti, ki jih je pripravila Evropska komisija. Pravica do dostopa seveda ni omejena samo na dokumente v tem registru. Po drugi strani pravica dostopa do teh dokumentov ne vpliva na obravnavo zahtevka za pridobitev dokumenta. Tako se lahko zavrne dostop do dokumentov, katerih razširjanje bi lahko škodovalo interesom javnosti ali posameznikov, ki jih varuje ureditev za izjeme iz člena 4 Uredbe.

Register za vsak dokument navaja:

  • oznako ali referenčno številko,
  • naslov dokumenta v razpoložljivih jezikovnih različicah,
  • datum dokumenta,
  • razpoložljive jezikovne različice dokumenta,
  • službo, pristojno za pripravo dokumenta.